lelija kursiniai.lt - referatai, kursiniai, verslo planai

Apskaita ir finansai


Apskaita ir finansai  
Ilgalaikio turto nusidėvėjimo apskaita
Tipas - kursinis. Darbas parsiųstas 8 kartų. Darbo kodas - fin020.

Peržiūrėti darbą.

1. Materialiojo ilgalaikio turto nusidėvėjimo apskaita 2. Materialiojo ilgalaikio turto nusidėvėjimo apskaitos metodai 3. Praktinė dalis. Praktinėje dalyje pateikti ilgalaikio turto nusidėvėjimo skaičiavimo pavyzdžiai visai skaičiavimo metodais. Puslapių sk. - 18.  

Apskaita ir finansai  
Ilgalaikio turto nusidėvėjimo apskaitos analizė AB X
Tipas - kursinis. Darbas parsiųstas 1 kartų. Darbo kodas - fin480.
ĮVADAS 1. ILGALAIKIO TURTO SAMPRATA 1.1. Reikšmė ir samprata įmonės ekonomikoje 1.2. Ilgalaikio turto sudėtis auditas 1.3. Ilgalaikio turto vertinimas 2 . ILGALAIKO TURTO ANALIZĖ 2.1. Nusidėvėjimo esmė ir skaičiavimo metodai 2.2. Techninė būklė 2.3. Vertinimo metodai. IŠVADOS. LITERATŪRA. Tyrimo objektas: AB „X“, kurios pagrindinės veikla automatikos darbai, elektros perdavimo bei paskirstymo tinklų ir įrengimų montavimas ir paleidimas – derinimas, elektros jėgos paskirstymo ir automatikos spintų gamyba. Puslapių sk. - 38.  

Apskaita ir finansai  
Ilgalaikio turto nusidėvėjimo apskaitos ypatumai
Tipas - kursinis. Darbas parsiųstas 1 kartų. Darbo kodas - fin555.
ĮVADAS 1. TURTAS 1.1. Turto samprata ir klasifikavimas 1.2. Ilgalaikio turto samprata ir klasifikavimas 2. NUSIDĖVĖJIMO (AMORTIZACIJOS)YPATUMAI 2.1. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas 2.2. Ilgalaikio nematerialiojo turto amortizacija 3. ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO NUSIDĖVĖJIMO SKAIČIAVIMO METODAI 3.1. PROPORCINGI ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO NUSIDĖVĖJIMO METODAI 3.1.1. Tiesiog proporcingas (tiesinis) nusidėvėjimo skaičiavimo metodas 3.1.2. Produkcijos kiekio nusidėvėjimo apskaitos metodas 3.2. PAGREITINTI ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO NUSIDĖVĖJIMO METODAI 3.2.1. Dvigubai mažėjančios vertės metodas 3.2.2. Metų skaičiaus metodas 3.3. ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO APSKAITOS METODŲ PALYGINIMAS 3.4. ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO APSKAITOS METODŲ PRIVALUMAI IR TRŪKUMAI. IŠVADOS. NAUDOTA LITERAŪRA . Darbo tikslas buvo išanalizuoti ir aptarti ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) apskaitos ypatumus, išnagrinėti naujausius verslo apskaitos standartus bei kitą literatūrą ir pateikti apibendrintą medžiagą. Puslapių sk. - 30.  

Apskaita ir finansai  
Ilgalaikio turto remontas
Tipas - referatas. Darbas parsiųstas 7 kartų. Darbo kodas - fin210.

Peržiūrėti darbą.

1. Įvadas 2. Nuosavo ir išnuomoto ilgalaikio materialiojo turto remontas ir rekonstravimas 3. Išsinuomoto ilgalaikio materialiojo turto remontas ir rekonstrukcija 4. Ilgalaikio materialaus turto remonto ir rekonstrukcijos apskaitos mokestiniai aspektai 4.1. Pelno mokesčio apskaitos aspektai 4.2. Pridėtinės vertės mokesčio apskaitos aspektai. Puslapių sk. - 15.  

Apskaita ir finansai  
Ilgalaikis ir trumpalaikis finansavimai
Tipas - kursinis. Darbas parsiųstas 7 kartų. Darbo kodas - fin355.

Peržiūrėti darbą.

ĮVADAS 1. FINANSŲ VALDYMO ESMĖ IR FUNKCIJOS 1.1. Finansų valdymo tikslas 1.2. Finansų sistemos apžvalga ir finansų rinkos 2. FINANSAVIMO ŠALTINIAI 3. TRUMPALAIKIS FINANSAVIMAS 4. TRUMPALAIKIO SKOLINIMOSI IR SKOLINIMO FORMOS 4.1 Trumpalaikis skolinimasis 4.2.Trumpalaikis skolinimas 5. VIDUTINĖS TRUKMĖS FINANSAVIMAS 5.1 Lizingo samprata, pagrindinės charakteristikos 5.2 Lizingo rūšys 5.2.1 Finansinis lizingas 5.2.2. Operatyvinis lizingas 5.2..3. Grąžintinas lizingas 6. ILGALAIKIS FINANSAVIMAS 7. ILGALAIKIO IR TRUMPALAIKIO FINANSAVIMO PALYGINIMAS 8. NAUJOS ĮMONĖS FINANSAVIMAS 9. FINANSINIO PLANAVIMO IR PROGNOZAVIMO METODAI 9.1. Pardavimų proceso metodas 9.2. Biudžetų sudarymas 10. KREDITAI IR JŲ RŪŠYS. IŠVADOS. LITERATŪRA. Nuorodos į lit. šaltinius. Puslapių sk. - 32.  

Apskaita ir finansai  
Ilgalaikis materialus turtas
Tipas - kursinis. Darbas parsiųstas 14 kartų. Darbo kodas - fin174.

Peržiūrėti darbą.

1. ILGALAIKIO TURTO SAMPRATA IR KLASIFIKAVIMAS 2. ILGALAIKIO TURTO APSKAITA 2.1. IMT įkainojimas ir įsigijimo apskaita 2.2. IMT nusidėvėjimo esmė ir nusidėvėjimo apskaitos metodai 2.3. IMT netekimo (nurašymo) apskaita 2.4. INT amortizacijos ir formavimo savikainos apskaita 2.5. IMT sudėtis ir apskaitos ypatumai 3. ILGALAIKIO TURTO ANALIZĖ 3.1. IMT sudėties ir struktūros analizė 3.2 Ilgalaikio turto techninio lygio analizė 3.3. IT panaudojimo efektyvumo analizės kryptys: 3.3.1 turto grąžos analizė 3.3.2. įrengimų panaudojimo ekstensyvinė ir intensyvinė analizė. Puslapių sk. - 30.  

Apskaita ir finansai  
Ilgalaikis materialus turtas. Apskaita
Tipas - kursinis. Darbas parsiųstas 16 kartų. Darbo kodas - fin176.

Peržiūrėti darbą.

1. Įvadas 2. Ilgalaikio materialaus turto esmė ir klasifikavimas 3. Įsigyjamo ir turimo ilgalaikio materialaus turto apskaita 4. Materialaus ilgalaikio turto nusidėvėjimo apskaita 4.1 Tiesiog proporcingas (tiesinis) nusidėvėjimo skaičiavimo metodas 4.2 Produkcijos kiekio nusidėvėjimo apskaičiavimo metodas 4.3 Ilgalaikio turto nusidėvėjimo apskaičiavimas mokesčių apskaičiavimo tikslais. Mažėjančios vertės ir metų skaičiaus metodai 5. Materialaus ilgalaikio turto netekimų apskaita 5.1 Materialaus ilgalaikio turto nurašymas. Puslapių sk. - 32.  

Apskaita ir finansai  
Ilgalaikis turtas
Tipas - kursinis. Darbas parsiųstas 13 kartų. Darbo kodas - fin040.

Peržiūrėti darbą.

1. IGALAIKIO MATERIALAUS TURTO ESMĖ IR KLASIFIKAVIMAS 1.1. Ilgalaikis materialus turtas ilgalaikio turto sistemoje 1.2. Sąvokos susijusios su ilgalaikio materialaus turto apskaita 2. ILGALAIKIO MATERIALAUS TURTO - ĮSIGIJIMO, REMONTO, REKONSTRUKCINIŲ DARBŲ, PERLEIDIMO IR LIKVIDAVIMO ĮFORMINIMAS IR APSKAITA 2.1.Ilgalaikio materialaus turto įsigijimo tvarka 2.2. Remonto ir rekonstravimo tvarka 2.3. Ilgalaikio materialaus turto likvidavimo arba perleidimo tvarka Puslapių sk. - 29.  

Apskaita ir finansai  
Ilgalaikis turtas - apskaita
Tipas - kursinis. Darbas parsiųstas 39 kartų. Darbo kodas - fin038.

Peržiūrėti darbą.

1. ILGALAIKIO MATERIALAUS TURTO ESMĖ IR KLASIFIKAVIMAS 1.1. Ilgalaikis materialus turtas ilgalaikio turto sistemoje 1.2. Sąvokos susijusios suilgalaikio materialaus turto apskaita 2. ILGALAIKIO MATERIALAUS TURTO - ĮSIGIJIMO, REMONTO, REKONSTRUKCINIŲ DARBŲ, PERLEIDIMO IR LIKVIDAVIMO ĮFORMINIMAS IR APSKAITA 2.1. Ilgalaikio materialaus turto įsigijimo tvarka 2.2. Remonto ir rekonstravimo tvarka 2.3. Ilgalaikio materialaus turto likvidavimo arba perleidimo tvarka 3. ILGALAIKIO MATERIALAUS TURTO ATSPINDĖJIMAS FINANSINĖJE ATSKAITOMYBĖJE IR ĮTAKA MOKESČIAMS 4. AB X ILGALAIKIO MATERIALAUS TURTO ANALIZĖ: Ilgalaikio materialaus turto sudėties, dinamikos, struktūros analizė. Puslapių sk. - 45.  

Apskaita ir finansai  
Įmonės apskaitos politika
Tipas - kursinis. Darbas parsiųstas 30 kartų. Darbo kodas - fin050.

Peržiūrėti darbą.

Įmonės veiklos apžvalga, Apskaitos reglamentai ir apskaitos organizavimo būdas, Apskaitos tikslai, funkcijos, elementai ir principai, SĄSKAITŲ PLANO YPATUMAI: Sąskaitų plano sudarymas pagal VAS ir jo taikymas praktikoje, Ilgalaikio turto apskaita, Trumpalaikis turtas ir pinigai, Rezervų apskaita, Darbo laiko ir darbo užmokesčio apskaita, Mokesčių ir socialinio draudimo įmokų apskaita, Gamybos išlaidų įskaičiavimo į produkcijos gamybinę savikainą, Prekybos valdymas, planavimas ir kontrolė, Skolų apskaita ir išieškojimas. Puslapių sk. - 30.  

Apskaita ir finansai  
Įmonės bankroto prognozavimas
Tipas - kursinis. Darbas parsiųstas 19 kartų. Darbo kodas - fin271.

Peržiūrėti darbą.

ĮVADAS. 1. BANKROTO PRIEŽASČIŲ ANALIZĖ 1.1. Bendraekonominės bankroto priežastys 1.2. Netinkamas vadovavimas įmonei 1.2.1. Nekokybiškas planavimas 1.2.2. Netinkamas informacijos rinkimas ir naudojimas 1.2.3. Finansinės analizės ir kontrolės ignoravimas 1.3. Tyčinis bankrotas įmonėje 2. ĮMONIŲ BAKROTO PROGNOZAVIMAS 2.1. Finansinių ataskaitų straipsnių pokyčių vertinimas 2.2. Finansinės analizės santykinių rodiklių naudojimas 2.3. Įvairių santykinių rodiklių sistemos naudojimas 2.4. Įmonės mokumo, pelningumo ir bankroto ryšio analizė 3. ĮMONIŲ BANKROTO TEISINIS REGLAMENTAVIMAS 4. BANKROTO DIAGNOZAVIMO MODELIO PRAKTINIS PRITAIKYMAS IR IVERTINIMAS 4. 1. E. Altmano modelio pritaikymas praktikoje. IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS. LITERATŪROS SĄRAŠAS. PRIEDAI. Nuorodos į lit. šaltinius. Kauno K. Puslapių sk. - 25.  

Apskaita ir finansai  
Įmonės ekonominės - finansinės būklės tyrimas ir įvertinimas
Tipas - kursinis. Darbas parsiųstas 3 kartų. Darbo kodas - fin345.

Peržiūrėti darbą.

ĮVADAS 2. SANTYKINIŲ RODIKLIŲ REIKŠMĖ IR JŲ KLASIFIKAVIMAS 2.1. Mokumo rodikliai 2.2. Veiklos efektyvumo rodikliai 2.3. Pelningumo rodikliai. IŠVADOS. LITERATŪROS SĄRAŠAS. KTU. Puslapių sk. - 26.  

Apskaita ir finansai  
Įmonės finansavimo būdų apžvalga
Tipas - kursinis. Darbas parsiųstas 8 kartų. Darbo kodas - fin013.

Peržiūrėti darbą.

1. Finansavimo šaltiniai 2. Ilgalaikio finansavimo būdai 2.1. Banko kreditas 2.2. Lizingas 2.3. Rizikos kapitalo fondai 3. Trumpalaikio finansavimo būdai 4. Lengvatinei kreditai. Išvados. Literatūra. Puslapių sk. - 25.  

Apskaita ir finansai  
Įmonės finansavimo šaltinių struktūra
Tipas - kursinis. Darbas parsiųstas 3 kartų. Darbo kodas - fin112.

Peržiūrėti darbą.

TRUMPALAIKIS FINANSAVIMAS: Trumpalaikio turto finansavimo politika, Komercinis kreditas, Kreditinė linija, Overdraftas, Faktoringas, Pervedamieji akredityvai, Lietuvos kredito unijos. ILGALAIKIS FINANSAVIMAS: Terminuotas ilgalaikis kreditas. FINANSAVIMAS VERTYBINIAIS POPIERIAIS: Akcijos, Obligacijos, Vekseliai. Puslapių sk. - 24.  

Apskaita ir finansai  
Įmonės finansinės veiklos analizė
Tipas - kursinis. Darbas parsiųstas 35 kartų. Darbo kodas - fin007.

Peržiūrėti darbą.

1. AB X CHARAKTERISTIKA 2. AB X FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS ANALIZĖ 3. AB X SANTYKINIŲ RODIKLIŲ ANALIZĖ 3.1. išlaidų lygio analizė, 3.2. trumpalaikio turto analizė 3.3. Ilgalaikio turto analizė 3.4. pelningumo rodiklių analizė 3.5. Likvidumo rodikliai 3.6. Įsiskolinimo rodikliai 4. AB X FINANSINIO BIUDŽETO SUDARYMAS 4.1. Pardavimų ir gamybos biudžetas 4.2. prognozuojama pelno (nuostolio) ataskaita xxxx metams 4.3. prognozuojamų pinigų srautai xxxx metais 4.4. prognozuojamas balansas xxxx metais. Puslapių sk. - 34.  

Viso puslapių: 34
Puslapis:
123...1213
14
1516...323334
: :  Meniu : :  Nauji darbai  Pagalba  Paieška  Atsiųsti darbą  Užsakyti naujienas  Sitemap
: :  Krepšelis : :


Jūsų krepšelis tuščias


: :  Katalogas : :  Aplinkosauga (22) Apskaita ir finansai (495) Darbų sauga (20) Draudimas (41) Ekonomika (137) Energetika (7) Etika (45) Filosofija (17) Informatika (60) Kita (27) Kokybės vadyba (31) Kūno kultūra (10) Marketingas (427) Medicina (26) Pedagogika (38) Politologija (48) Prekybos mokslas (26) Psichologija (30) Raštvedyba (5) Sociologija (120) Statistika (39) Teisė (130) Transportas, logistika (68) Turizmas (17) Vadyba (439) Verslo planai (133) Viešasis adminstrav (39) Žemės ūkis (17)

 

 

: : Mūsų draugai : :

 

 

www.kursiniai.lt @ 2005 - 2017.  info@kursiniai.lt