lelija kursiniai.lt - referatai, kursiniai, verslo planai

Darbų sauga


Darbų sauga  
Atitinkamų darbo teisės aktų įgyvendinimo įmonėje organizavimas
Tipas - kursinis. Darbas parsiųstas 69 kartų. Darbo kodas - dsa009.

Peržiūrėti darbą.

1. DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS TEISĖS AKTŲ SISTEMA 2. LR DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS ĮSTATYMO BEI POĮSTATYMINIŲ AKTŲ ESMINĖS NUOSTATOS 2.1. SAUGOS IR SVEIKATOS KLAUSIMŲ ADMINISTRAVIMAS 2.2. ĮMONIŲ DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS KOMITETAI, DARBUOTOJŲ ATSTOVAI 2.3. DARBDAVIO IR DARBUOTOJŲ PAREIGOS BEI TEISĖS 2.4.DARBAS IR POILSIS 2.4.1. Darbo laiko trukmė 2.4.2. Poilsio laikas 2.5. NELAIMINGI ATSITIKIMAI DARBE, PROFESINĖS LIGOS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS 2.5.1. Nelaimingi atsitikimai darbe 2.5.2. Profesinės ligos 2.5.3. Socialinis draudimas 2.6. DARBUOTOJŲ MOKYMAS IR ATESTAVIMAS 2.6.1. Padalinių vadovų atestavimas 2.6.2. Darbuotojų instruktavimas 2.7. DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS PRIEMONIŲ UŽTIKRIMO BENDRIEJI PRINCIPAI DARBDAVIAMS. Puslapių sk. - 19.  

Darbų sauga  
Buhalterio kabineto įrengimas
Tipas - kursinis. Darbas parsiųstas 2 kartų. Darbo kodas - dsa016.
ĮVADAS 1. BUHALTERIO KABINETO APRAŠYMAS 1.1. Kabineto matmenys 1.2. Darbo patalpos įrengimas 1.3. Darbo priemonės. Kėdė. Stalas. Kompiuteris ir jo priedai. Spinta 2. DARBO APLINKOS REIKALAVIMAI 2.1. Apšvieta 2.2. Cheminė aplinka 2.3. Mikroklimatas 2.4. Triukšmas 3. APŠVIETIMAS IR JO APSKAIČIAVIMAS. IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS. LITERATŪRA. PRIEDAI. Baldų išdėstymo schema. Šviestuvų išdėstymo schema. Darbo tikslas – įrengti ergonomišką buhalterio kabinetą. Puslapių sk. - 15.  

Darbų sauga  
Darbdavio atsakomybė už darbuotojo autoįvykio metu padarytą žalą. Teismų praktikos analizė
Tipas - baigiamasis darbas. Darbas parsiųstas 1 kartų. Darbo kodas - dsa014.
Įvadas 1. Transporto priemonė darbe – padidinto pavojaus šaltinis 2. Didesnio pavojaus šaltinio valdytojo ir darbuotojo sampratos problematika 3. Darbdavio atsakomybė už darbuotojo padarytą žalą autoįvykio metu ypatumai: atsakomybė be kaltės 4. Turinės žalos atlyginimas 5. Neturtinės žalos atlyginimas 5.1. Draudimo organizacijų atsakomybė 5.2. Mišrios atsakomybės principas. Išvados. Literatūra. Priedai. Tyrimo objektas – darbdavio atsakomybės ypatumai už darbuotojo padarytą žalą autoįvykio metu. Tyrimo dalykas – visuomeniniai santykiais, susiję su padidinto pavojaus šaltinio – transporto priemonės - naudojimu, eksploatavimu, jų daromos žalos pobūdis, teorinė ir praktinė literatūra šia tema, teismų praktika. Darbo tikslas – remiantis teismų praktika atskleisti pagrindinius darbdavio atsakomybės principus, sąlygas. Puslapių sk. - 35.  

Darbų sauga  
Darbdavio atsakomybės, kylančios dėl darbuotojo mirties, analizė]
Tipas - baigiamasis darbas. Darbas parsiųstas 0 kartų. Darbo kodas - dsa015.
Įvadas 1. Darbuotojo ir darbinių pareigų samprata 2. Darbdavio atsakomybė, atsiradusi dėl darbuotojo mirties – deliktinė atsakomybė 3. Socialinio draudimo įtaka žalos atlyginimui 4. Žalos samprata 4.1. Turtinė žala 4.2. Neturtinė žala, jos nustatymo kriterijai 5. Žalos dydžio nustatymas esant mišriai darbuotojo ir darbdavio kaltei 6. Asmenys, turintys teisę reikalauti žalos atlyginimo. Išvados. Darbo objektas, tai darbdavio atsakomybės, kylančios dėl darbuotojo mirties, analizė. Šio darbo tikslas – įstatymų ir teismų praktikos pagrindu išanalizuoti atsakomybę už žalą, padarytą dėl darbuotojo mirties, Puslapių sk. - 30.  

Darbų sauga  
Darbdavio, padalinių vadovų, darbuotojų ir darbuotojų atstovų konsultavimas darbuotojų saugos ir sveikatos srityje
Tipas - referatas. Darbas parsiųstas 3 kartų. Darbo kodas - dsa020.
ĮVADAS 1. DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS ORGANIZAVIMAS 1.1. Darbdavių ir darbuotojų pareigos DSS srtityje 1.2. DSS instrukcijų rengimas 2. DARBUOTOJŲ INSTRUKTAVIMAS DSS SRYTIJE 2.1. Įvadinis instruktavimas 2.2. Pirminis instruktavimas 2.3. Periodinis instruktavimas darbo vietoje 2.4. Papildomas instruktavimas darbo vietoje 2.5. Tikslinis instruktavimas darbo vietoje 2.6. Darbuotojų, kurie darbdavių susitarimu siunčiami laikinam darbui į kitą įmonę instruktavimas 3. DARBUOTOJŲ MOKYMAS IR ATESTAVIMAS DSS SRITYJE 3.1. Darbdavių ir jiems atstovaujančių asmenų mokymas ir atestavimas DSS srityje 3.2. Padalinių vadovų ir darbuotojų atstovų mokymas ir atestavimas DSS srityje 3.3. Įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos specialistų mokymas ir atestavimas DSS srityje 3.4. Darbuotojų, dirbančių pavojingus darbus mokymas ir atestavimas DSS srityje 3.5. Darbuotojų, dirbančių su potencialiai pavojingais įrenginiais mokymas ir atestavimas DSS srityje. IŠVADOS. LITERATŪRS SĄRAŠAS. Darbo tikslas. Susipažinti su darbdavio, padalinių vadovų, darbuotojų ir darbuotojų atstovų konsultavimo principais DSS srityje. Darbo objektas. Darbdavio, padalinių vadovų, darbuotojų ir darbuotojų atstovų konsultavimas DSS srityje. Darbo uždaviniai: 1.Apibūdinti DSS organizavimo esmę. 2.Panagrinėti darbuotojų instruktavimo ypatumus DSS srityje. 3.Panagrinėti darbuotojų mokymo ir atestavimo ypatumus DSS srityje. Puslapių sk. - 15.  

Darbų sauga  
Darbo drausmė
Tipas - namų darbas. Darbas parsiųstas 5 kartų. Darbo kodas - dsa010.

Peržiūrėti darbą.

ĮVADAS 1. Darbo drausmės užtikrinimas 2. Darbuotojų pareigos 3. Darbdavio pareigos 4. Darbo tvarkos taisyklės 5. Specialūs teisės aktai, reglamentuojantys darbo drausmę 6. Pareigybės aprašymai ir nuostatai. IŠVADOS. LITERATŪRA. Puslapių sk. - 11.  

Darbų sauga  
Darbo ir civilinė sauga
Tipas - konspektas. Darbas parsiųstas 9 kartų. Darbo kodas - dsa007.

Peržiūrėti darbą.

1. Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas: darbuotojų pareigos ir teisės. 2. Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas. Darbo ir poilsio laikas: darbo laiko trukmė, sutrumpintas darbo laikas, darbo dienų skaičius, darbo pradžios, pabaigos pertraukų nustatymas, draudimas dirbti švenčių, poilsio dienomis, suminė darbo laiko apskaita. 3. Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas: darbuotojų saugos ir sveikatos valdymas, pagrindinė darbdavio pareiga, darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos įmonėse, darbuotojų dalyvavimas įgyvendinant saugos ir sveikatos priemones. 4. Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo ir apskaitos nuostatai. Pranešimas apie nelaimingą atsitikimą, pažyma apie traumos sunkumą, nelaimingų atsitikimų darbe registracijos žurnalas, pranešimas apie nelaimingo atsitikimo darbe socialinius padarinius. 5. Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo ir apskaitos nuostatai. Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimas Nelaimingų atsitikimų darbe, profesinių ligų tyrimas 6. Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo netekto darbingumo vienkartinės kompensacijos mokėjimo tvarka. 7. Elektrosauga. Žmogaus kūno elektrinė varža, veiksniai, nuo kurių priklauso sužalojimo elektros srove sunkumas. 8. Elektrosauga. Patalpų klasifikacija, prisilietimo ir žingsnio įtampa. 9. Dažniausiai pasitaikančios kenksmingos medžiagos: saugos priemonės. 10. Dažniausiai pasitaikančios cheminės medžiagos: chloras, amoniakas, gyvsidabris. 11. Individualiosios apsaugos priemonės Individualiosios odos apsaugos priemonės 12. Civilinės dujokaukės 13. Apsauga nuo kenksmingų ir nuodingų medžiagų gamyboje 14. Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymas: valstybinės darbo inspekcijos funkcijos įrenginių priežiūros srityje, įgaliotų įstaigų uždaviniai, funkcijos ir teisės, atsakomybė, įrenginių savininkų pareigos ir teisės, atsakomybė. 15. Jonizuojančioji spinduliuotė: radioaktyvumas. 16. Būtiniausios gaisro gesinimo priemonės: gesintuvų rūšys, veikimo principas ir naudojimas. 17. Svarbiausi gelbėjimo darbai didelių gamtinių nelaimių atvejais 18. Ekstremalios situacijos, jų skirstymas 19. Civilinės saugos signalai 20. Neatidėliotini darbai, šalinant komunalines tinklų avarijas 21. Vadovų veiksmai įvykus stambiai gamybinei avarija 22. Įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos būklės paso pildymo tvarka 23. Ekspertizių skyrimo tiriant nelaimingus atsitikimus darbe ir profesines ligas tvarka 24. Instruktavimo, mokymo ir atestavimo darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais nuostatai 25. Darbdavių pareigos ir teisės 26. Viršvalandinis darbo laikas. Poilsio laikas. 27. Kokios įmonėje turi būti darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijos? Koks jų turinys? 28. Bendrieji minimalūs reikalavimai darbo įrenginiui. 29. Darbo vietų higieninio įvertinimo nuostatai: bendrosios nuostatos. Puslapių sk. - 83.  

Darbų sauga  
Darbo ir civilinės saugos organizavimas X įmonėje
Tipas - savarankiškas darbas. Darbas parsiųstas 20 kartų. Darbo kodas - dsa013.

Peržiūrėti darbą.

ĮVADAS 1. BĮ UAB X VEIKLA 2. SAUGOS DARBE ORGANIZAVIMAS ĮMONĖJE 2.1 Darbdavio pareiga 2.2 Darbuotojų teisės ir pareigos 2.3 Įmonių darbuotojų saugos ir sveikatos tarnyba 2.4 Įmonių darbuotojų saugos ir sveikatos komitetai, darbuotojų atstovai 2.5 Padalinio vadovai 2.6 Saugos darbe veiklą reglamentuojantys dokumentai ir nuostatai 3. SAUGOS DARBE MOKYMAS IR INSTRUKTAVIMAS 4. RIZIKOS VERTINIMAS, ASMENINIŲ APSAUGOS PRIEMONIŲ NAUDOJIMAS 4.1 Saugos ir sveikatos reikalavimai įmonei 4.1.1 Darbo vietų ir jų įrengimo bendrieji reikalavimai 4.1.2 Darbo priemonės 4.1.3 Įmonės vidaus eismas 4.1.4 Darbuotojų saugos ir sveikatos vidinė kontrolė įmonėje 4.1.5 Privalomi sveikatos patikrinimai 4.2 Kenksmingi ir pavojingi rizikos veiksniai 5. DARBO VIETŲ DIRBTINIO APŠVIETIMO RIBINĖS VERTĖS 6.AKUSTINIS TRIUKŠMAS DARBO APLINKOJE 7. NELAIMINGI ATSITIKIMAI DARBE IR PROFESINĖS LIGOS 7.1 Nelaimingi atsitikimai darbe 7.2 Profesinės ligos 8.CIVILINĖS IR GAISRINĖS SAUGOS PRIEMONĖS. IŠVADOS. LITERATŪRA. Puslapių sk. - 18.  

Darbų sauga  
Darbo sutarties vykdymas, keitimas, šių procesų kontrolė
Tipas - kursinis. Darbas parsiųstas 4 kartų. Darbo kodas - dsa011.

Peržiūrėti darbą.

1.DARBO SUTARTIS 1.1 Darbo santykių esmė ir jų reguliavimo principai 1.2 Darbo sutarties primetimas ne darbo santykiams 1.3 Užsieniečių darbo ribojimai 1.4 Darbo sutarties forma 1.5 Terminuotos darbo sutartys 1.6 Darbo sutarties sąlygų keitimas 1.7 Nušalinimas nuo darbo 1.8 perkėlimas į kitą darbą darbdavio valia 1.9 perkėlimas į kitą darbą darbuotojo valia 1.10 Prastova 1.11 Minimalus darbo užmokestis 1.12 Darbo laiko reguliavimai 1.13 sauga darbe 1.14 darbo sutarčių pasibaigimo pagrindai 1.15 Profesinių sąjungų privilegijos ir kolektyviniai darbo santykiai 2. DARBO TEISĖS AKTAI, ŠIŲ PROCESŲ KONTROLĖ 2.1 administracinės baudos už dabo įstatymų pažeidimus 2.2 nelegalios veiklos reiškinių kontrolės koordinavimas ir precencija 2.3 darbo apmokėjimą reglamentuojančių nuostatų vykdymo kontrolė 2.4 darbo ir poilsio laiką reglamentuojančių nuostatų vykdymo kontrolė 2.5 darbuotojų garantijų užtikrinimo darbiniuose santykiuose kontrolė. IŠVADOS. LITERATŪRA. KTU. Puslapių sk. - 30.  

Darbų sauga  
Darbų sauga
Tipas - namų darbas. Darbas parsiųstas 12 kartų. Darbo kodas - dsa001.

Peržiūrėti darbą.

1. Profesinės rizikos nustatymas darbo vietose 2. Terminuotos darbo sutarties sudarymo sąlygos ir terminai. 3. Darbdavių ir atskirų padalinių vadovų atestavimas 4. Priešgaisrinės saugos reikalavimai transportuojant pavojingas medžiagas 5. Pirmoji pagalba simušimų ir žaizdų atvejais Puslapių sk. - 12.  

Darbų sauga  
Darbų saugos konspektas
Tipas - konspektas. Darbas parsiųstas 9 kartų. Darbo kodas - dsa004.

Peržiūrėti darbą.

Bendrieji darbuotojų saugos ir sveikatos nuostatai. Elektrosauga. Darbo higiena. Priešgaisrinė sauga. Aplinkosauga. Civilinė sauga. Puslapių sk. - 86.  

Darbų sauga  
Darbų saugos namų darbas
Tipas - namų darbas. Darbas parsiųstas 3 kartų. Darbo kodas - dsa002.

Peržiūrėti darbą.

1. Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo bendrosios nuostatos 2. Atvejai, kai VDI inspektoriai gali reikalauti, kad darbdavys sustabdytų darbus. 3. Pavojingų krovinių vežimo automobilių transportu vykdančios institucijos 4. LR vyriausybės nutarimas ,,Dėl asbesto ir jo turinčių gaminių importo, gamybos ir naudojimo ribojimo". 5. Kolektyvinės gyventojų apsaugos priemonės. Puslapių sk. - 10.  

Darbų sauga  
Darbu saugos organizavimas X įmonėje
Tipas - namų darbas. Darbas parsiųstas 36 kartų. Darbo kodas - dsa006.

Peržiūrėti darbą.

Įmonės veikla yra statybos-remonto darbai Puslapių sk. - 7.  

Darbų sauga  
Darbuotojų sauga
Tipas - referatas. Darbas parsiųstas 51 kartų. Darbo kodas - dsa005.

Peržiūrėti darbą.

1. DARBUOTOJŲ SAUGOS STRUKTŪROS ĮMONĖSE 2. REIKALAVIMAI DARBO VIETOMS 3. INSTRUKTAVIMAS, MOKYMAS IR ATESTAVIMAS DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS KLAUSIMAIS 3.1. Darbuotojų instruktavimas 3.2. Darbdavių, padalinių vadovų, saugos darbe tarnybų specialistų mokymas ir atestavimas. 4. NELAIMINGI ATSITIKIMAI DARBE, PROFESINĖS LIGOS 4.1. Nelaimingi atsitikimai 4.2. Profesinės ligos 5. DARBO IR POILSIO LAIKAS 6. DARBDAVIŲ PAREIGOS IR TEISĖS 7 . TEISĖS AKTAI 8. UAB DARBUOTOJŲ SAUGA. Puslapių sk. - 15.  

Darbų sauga  
Darbuotojų saugos ir sveikatos organizavimas įmonėje
Tipas - kursinis. Darbas parsiųstas 151 kartų. Darbo kodas - dsa008.

Peržiūrėti darbą.

1. ĮVADAS 2. Darbuotojų saugos ir sveikatos organizavimas įmonėje 3. Darbdavio pareigos, teisės ir atsakomybė užtikrinant darbuotojų saugą ir sveikatą įmonėje 4. Padalinio vadovo pareigos, teisės ir atsakomybė užtikrinant darbuotojų saugą ir sveikatą padalinyje 5. Darbuotojo pareigos, teisės ir atsakomybė 6. Būtini darbuotojų saugos ir sveikatos dokumentai įmonėje 7. Būtini darbuotojų saugos ir sveikatos žurnalai 8. Darbuotojų saugos ir sveikatos instruktavimo rūšys 9. Instruktavimo darbo vietoje instrukcijos struktūra 10. Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcija Nr. 29. VGTU Panevezys. Puslapių sk. - 15.  

Viso puslapių: 2
Puslapis:
1
2
: :  Meniu : :  Nauji darbai  Pagalba  Paieška  Atsiųsti darbą  Užsakyti naujienas  Sitemap
: :  Krepšelis : :


Jūsų krepšelis tuščias


: :  Katalogas : :  Aplinkosauga (22) Apskaita ir finansai (495) Darbų sauga (20) Draudimas (41) Ekonomika (137) Energetika (7) Etika (45) Filosofija (17) Informatika (60) Kita (27) Kokybės vadyba (31) Kūno kultūra (10) Marketingas (427) Medicina (26) Pedagogika (38) Politologija (48) Prekybos mokslas (26) Psichologija (30) Raštvedyba (5) Sociologija (120) Statistika (39) Teisė (130) Transportas, logistika (68) Turizmas (17) Vadyba (439) Verslo planai (133) Viešasis adminstrav (39) Žemės ūkis (17)

 

 

: : Mūsų draugai : :

 

 

www.kursiniai.lt @ 2005 - 2017.  info@kursiniai.lt